Object

Title: The coagulant type influence on removal efficiency of 5- and 6-ring PAHs during water coagulation process = Wpływ rodzaju koagulantu na skuteczność usuwania 5- i 6- pierścieniowych WWA z wody w procesie koagulacji

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 13 (2014)

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące skuteczności usuwania wybranych 5- i 6-pierścieniowych węglowodorów aromatycznych (benzo[a]piren, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[j]fluoranten, benzo[g,h,i]perylen, indeno[1,2,3-cd]piren, dibenzo[a,h]antracen) z wody w procesie koagulacji. Do badań wybrano dwa koagulanty glinowe wstępnie zhydrolizowane: PAX XL 19H oraz FLOKOR 105V. Próbki wody pobrano po procesie ozonowania wstępnego w wybranym zakładzie uzdatniania wody. ; Poboru dokonano w sezonie jesiennym. Celem badań było określenie wpływu rodzaju koagulantu na skuteczność usuwania 5- i 6- pierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Proces prowadzono przy zastosowaniu optymalnych dawek koagulantów (1.2 mg Al3+/L) i przy optymalnych parametrach procesowych: szybkie mieszanie - 3 min, 200 obr/min, wolne - 10 min, 30 obr/min, sedymentacja - 60 min. ; Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, że skuteczność usuwania wybranych 5- i 6- pierścieniowych WWA zależała od rodzaju stosowanego koagulantu. Większą efektywność (38.6% ) w usuwaniu tych węglowodorów uzyskano po aplikacji preparatu FLOKOR 105V mimo mniejszej zawartości glinu i zastosowaniu identycznej dawki w porównaniu z PAX XL 19H. Po zastosowaniu koagulantu o nazwie FLOKOR 105V spadki stężenia 5- i 6-pierścieniowych WWA wynosiły odpowiednio o 40.2% oraz 64.4%.

Abstract:

The article presents results on investigation of the removal efficiency of selected 5- and 6-ring polycyclic aromatic hydrocarbons (benzo[a]pyrene, benzo[b]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[j]fluoranthene, benzo[g,h,i]perylene, indeno[1,2,3-cd]pyrene, dibenzo[a,h]anthracene) from water during coagulation and sedimentation process. Two pre-hydrolyzed aluminum coagulants: PAX XL 19H and FLOKOR 105V were chosen for research. ; Process was carried out at optimum process parameters: rapid-mixing - 3 min at the rotational speed of 200 rpm, slow mixing - 10 min at 30 rpm, sedimentation - 60 min. The removal effectiveness was dependant on coagulant type and its composition. Better results in the removal of 5-and 6-ring PAHs were obtained after application of FLOKOR 105V (lower aluminum content) than after using PAX XL 19H.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47329

DOI:

10.2478/ceer-2014-0015

Pages:

63-73

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 13

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information