Object

Title: Prawda w gazetach rękopiśmiennych z 2. połowy XVIII wieku (na wybranym materiale). Rekonesans badawczy = The truth in handwritten newspapers of the second half of the 18th century (on the selected material). Research reconnaissance

Creator:

Bizior, Renata

Date:

2022

Resource Type:

rozdział w książce

Contributor:

Kaczor, Monika - red. nauk. ; Kładoczny, Piotr - red. nauk.

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 3

Abstract_pl:

W artykule omawiam zagadnienie prawdy w odniesieniu do wybranych gazet rękopiśmiennych z 2. połowy XVIII wieku. Omówienie jest poprzedzone charakterystyką fenomenu komunikacyjnego gazet pisanych w XVIII stuleciu. Praca ukazuje znaczenie prawdy jako kategorii wpływającej na informacyjną wartość analizowanych wiadomości prasowych oraz gazet, a także na ich organizację (strukturę i makrostrukturę). ; Prawda jest jedną z kategorii (oprócz nowości, aktualności i atrakcyjności), które decydują o doborze informacji w gazetach pisanych przez Kitowicza. Analiza tekstów wskazuje, że prawda jest rozumiana w badanych gazetach jako kategoria zmienna, dynamiczna, relatywna, która jest poznawana wraz z napływem kolejnych danych. Istotny aspekt analizy stanowi uwzględnienie modalności epistemicznej tekstów i wskazanie, w jaki sposób nadawca wiadomości prasowych wyraża w nich swoje przekonanie o stopniu prawdziwości informacji. ; Badanie koncentruje się na jednostkach leksykalnych stanowiących modalne sygnały najwyższego stopnia przeświadczenia nadawcy o prawdziwości przekazywanych treści. Stosowane w tekstach strategie, które kształtują znaczenie prawdy w gazetach rękopiśmiennych, są determinowane przez sytuację komunikacyjną i szerszy kontekst.

Abstract:

In this article, I discuss the issue of truth in relation to selected handwritten newspapers from the second half of the 18th century. The discussion is preceded by the characteristics of the communication phenomenon of newspapers written in the 18th century. The paper presents the meaning of truth as an important category influencing the informational value of press releases and newspapers as well as for their organization (structure and macrostructure). ; Truth is one of the categories (excluding news, topicality and attractiveness) that determine the selection of information in a newspapers written by Kitowicz. The analysis of the texts shows that the truth is understood in the studied newspapers as a variable, dynamic, relative category which is being explored with the flow of new data. An important aspect of the analysis is taking into account the epistemic modality of texts and indicating the way in which the sender of press releases expresses his belief about the degree of truthfulness of the information. ; The research focuses on lexical units which are modal signals of the highest degree of the sender?s confidence in the truthfulness of the edited messages. The strategies used in texts that shape the meaning of truth in handwritten newspapers are determined by the communication situation and the wider context.

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 3 ; Świat opiera się na wartościach. Aksjologizowanie jest zjawiskiem powszechnym i codziennym, które spotykamy w większości sfer naszego funkcjonowania. Ludzie organizują w ten sposób przestrzeń, budują na ich podstawie relacje z innymi i oceniają wszelakie działania oraz wytwory tych działań. ; W kolejnym tomie "Prac Aksjologicznych" zagadnienia poświęcone aksjologii dotyczą kilku obszarów. W pierwszej części artykuły mają charakter ogólny i przekazują wyniki badań prowadzonych w zakresie filozofii i odniesień kulturowych. Druga część prezentowanego tomu osadza się na wartościach eksponowanych w języku i przekazach tekstowych. ; Trzecia część niniejszego tomu została poświęcona literackim ujęciom wartości. Dwie końcowe części zawierają nowe elementy w "Pracach Aksjologicznych". Pierwszy dotyczy debiutów naukowych studentów polonistyki zielonogórskiej. Z kolei w części poświęconej małym formom pisarskim zostały przedstawione studenckie prace etapowe oraz najciekawsze rozprawy uczestników Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z 2021 roku (z "Wprowadzenia do tomu").

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:69813

DOI:

click here to follow the link

Pages:

309-331

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 3

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information