Object

Title: Mechanisms of valuation of public goods on the agricultural land market - considerations in the context of sustainable development = Mechanizmy wyceny dóbr publicznych na rynku ziemi rolniczej - rozważania w kontekście zrównoważonego rozwoju

Creator:

Czyżewski, Bazyli ; Majchrzak, Adam

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Abstract_pl:

Od początków cywilizacji człowieka ziemia tworzy samoistnie pewne użyteczności, które zaspokajają jego potrzeby. Od kiedy pojawiły się niebezpieczne efekty uboczne rolnictwa industrialnego ta twórcza rola ziemi jest odkrywana na nowo. Jej użyteczności stają się dobrem publicznym, którego ochrona jest istotą paradygmatu rolnictwa zrównoważonego. Pomimo nieodwracalnej akumulacji kapitału w środowisku antropogenicznym, wiele wspomnianych użyteczności powstaje bez dodatkowych nakładów kapitału i pracy. ; Jako że są one dobrami publicznymi opłaca się je z podatków. W ten sposób samoistna użyteczność ziemi przybiera formę produktu pieniężnego i może być nazywana ?samoistną produktywnością?. Celem opracowania jest identyfikacja mechanizmu transformacji użyteczności ziemi w produktywność w wymiarze finansowym. Przeprowadzone badania zakładały oszacowanie rent gruntowych zdyskontowanych w cenach ziemi rolniczej, a następnie określenie ich relacji do wartości ziemi oraz do czynszu dzierżawnego w przekroju województw w Polsce w latach 2000-2009. W opinii autorów od momentu akcesji Polski do UE rynek waloryzuje w cenach samoistne użyteczności ziemi rolniczej, podczas gdy rolą czynników kapitału i pracy jest ich dystrybucja od rolnictwa do konsumenta.

Abstract:

Since the beginning of human civilization, the land has been creating certain utilities which satisfy human needs. When the dangerous side effects of industrial agriculture have occurred intrinsic land utilities are being discovered anew. They have a nature of public goods and constitute a hard core of the sustainable agriculture paradigm. Despite irreversible accumulation of capital in the anthropogenic environment many new utilities of the land come into existence without additional capital and labour outlay. Since they are public goods, they are paid from taxes in great measure. This way an intrinsic land utility takes a form of a financial product and can be called "intrinsic productivity" of land. ; The aim of the elaboration is to identify the mechanism that make intrinsic land utility transforms into productivity in monetary units. A conducted research consists in deriving a land rent capitalized in land prices and estimating its share in land value in comparison with the share of lease fees in the different regions of Poland in years 2000-2009. In the authors? opinion since accession of Poland to the UE a market valorizes intrinsic utilities of land, whereas the new role of capital and labour is distribution of those utilities for consumers.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:46295

DOI:

10.2478/manment-2013-0072

Pages:

291-303

Source:

Management, vol. 17, no 2 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information