Object

Title: The influence of the selected factors on the financial liquidity of the enterprises quoted on the NewConnect market = Wpływ wybranych czynników na płynność finansową przedsiębiorstw notowanych na rynku NewConnect

Creator:

Jędrzejczak-Gas, Janina

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red.

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Abstract_pl:

Do oceny płynności finansowej powszechnie wykorzystywane są wskaźniki płynności finansowej, w tym przede wszystkim wskaźnik bieżącej płynności finansowej, który jest relacją aktywów obrotowych do zobowiązań bieżących. Wskaźnik ten w ujęciu syntetyczny nie stwarza jednak szerokich możliwości interpretacyjnych. Znacznie większe możliwości interpretacyjne i określenie zależności przyczynowo-skutkowych stwarza układ strukturalny, określany "piramidą wskaźników". ; Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie propozycji układu czynników kształtujących płynność finansową oraz zbadanie siły i kierunku wpływu tych czynników na płynność finansową spółek zaliczanych do budownictwa notowanych na rynku akcji NewConnect. Do realizacji tak postawionego celu wykorzystano analizę korelacji oraz metodę regresji liniowej. Z analizy współczynnika korelacji wynika, że kierunki zmian płynności finansowej i rotacji zobowiązań bieżących oraz płynności finansowej i struktury źródeł finansowania aktywów były znacząco podobne (zharmonizowane). ; Nie było natomiast związku liniowego między płynnością finansową a strukturą aktywów oraz między płynnością finansową a wskaźnikiem finansowania przychodów kapitałem obcym. Skonstruowany na przykładzie przedsiębiorstw zaliczanych do budownictwa model regresji wykazał, że najważniejszym czynnikiem kształtującym poziom płynności finansowej jest udział aktywów bieżących w aktywach ogółem (XDo oceny płynności finansowej powszechnie wykorzystywane są wskaźniki płynności finansowej, w tym przede wszystkim wskaźnik bieżącej płynności finansowej, który jest relacją aktywów obrotowych do zobowiązań bieżących. Wskaźnik ten w ujęciu syntetyczny nie stwarza jednak szerokich możliwości interpretacyjnych. ; Znacznie większe możliwości interpretacyjne i określenie zależności przyczynowo-skutkowych stwarza układ strukturalny, określany ?piramidą wskaźników?. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie propozycji układu czynników kształtujących płynność finansową oraz zbadanie siły i kierunku wpływu tych czynników na płynność finansową spółek zaliczanych do budownictwa notowanych na rynku akcji NewConnect. Do realizacji tak postawionego celu wykorzystano analizę korelacji oraz metodę regresji liniowej. ; Z analizy współczynnika korelacji wynika, że kierunki zmian płynności finansowej i rotacji zobowiązań bieżących oraz płynności finansowej i struktury źródeł finansowania aktywów były znacząco podobne (zharmonizowane). Nie było natomiast związku liniowego między płynnością finansową a strukturą aktywów oraz między płynnością finansową a wskaźnikiem finansowania przychodów kapitałem obcym. Skonstruowany na przykładzie przedsiębiorstw zaliczanych do budownictwa model regresji wykazał, że najważniejszym czynnikiem kształtującym poziom płynności finansowej jest udział aktywów bieżących w aktywach ogółem (X1). Z punktu widzenia miary ?, podstawowe znaczenie w kształtowaniu płynności finansowej w badanych spółkach ma struktura źródeł finansowania aktywów (X4).

Abstract:

It is for evaluation of the financial liquidity that financial liquidity ratios are applied; in particular the current ratio, which is a relation of current assets to current liabilities. However, this indicator does not provide wide interpretative possibilities in synthetic terms. It is a structural system, which is called "a pyramid of indicators", that provides much greater interpretative possibilities and allows for determining. The purpose of this article is to present a proposal of a system of factors shaping the financial liquidity and to examine the strength and the influence direction of these factors on the financial liquidity of the companies quoted on the NewConnect stock exchange and ranked among construction companies. ; It is in order to accomplish this objective that the correlation analysis and the linear regression methods were applied. It results from the analysis of the correlation coefficient that the directions of changes of the financial liquidity and of the turnover of the current liabilities as well as of the financial liquidity and of the structure of the sources of financing the assets were significantly similar (harmonized). However, there was no linear correlation between the financial liquidity and the structure of assets as well as between the financial liquidity and the indicator of financing the sales revenue with external capital. ; The regression model created on the example of the enterprises belonging to the construction industry showed that the most important factor shaping the level of the financial liquidity is the share of the current assets in the total assets (X1). It is from the point of view of the ? ratio that the structure of sources of financing assets (X4) is the most essential for the financial liquidity.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:46284

DOI:

10.2478/manment-2013-0061

Pages:

146-160

Source:

Management, vol. 17, no 2 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information