Object

Title: Barrage Bartoszowice-Opatowice influence on groundwater state in adjacent areasm in 1997 = Oddziaływanie stopnia wodnego Bartoszowice - Opatowice na stany wód podziemnych terenów przyległych w 1997 roku

Creator:

Małyszko, Justyna ; Kubicz, Justyna

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 11 (2013)

Abstract_pl:

Główną ideą pracy była analiza wpływu piętrzenia stopnia wodnego Bartoszowice - Opatowice na wody podziemne terenów przyległych. W niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę fizjograficzną Wielkiej Wyspy wraz z charakterystyką stopni wodnych. Zamieszczono symulację oddziaływania przejścia fali powodziowej w 1997r. na kształtowanie się zwierciadła wody na terenie objętym badaniem. ; Symulacje obejmowały: okres przed wystąpieniem powodzi, okres przejścia fali przez Wrocław i okres po powodzi. Do wykonania badań modelowych posłużyły wcześniej zgromadzone dane fizjograficzne oraz dane dotyczące stanów wody w latach 1997. Badania wykonano przy zastosowaniu modelu matematycznego FIZ, który umożliwia modelowanie przepływu wód podziemnych. ; Dla inżynierów hydrotechników kwestia wpływu budowli piętrzących na wody podziemne odgrywa istotną rolę, ponieważ może zaburzyć posadowienie istniejących konstrukcji, przyległych budynków, jak i innych elementów w bliskim otoczeniu oddziaływania wód gruntowych, dlatego warto przewidywać, jaki wpływ będzie miała budowla hydrotechniczna na wody podziemne.

Abstract:

The main idea of this study was to analyze an influence of altering water level, by the barrage Bartoszowice ? Opatowice, on the groundwater in adjacent areas. In this paper a physiographic characteristic of the Big Island and characteristics of barrages are presented. ; A simulation of the influence of a flood wave passing in 1997 on water level in the study area was presented. The simulation included: period before the flood, period of flood wave passing through Wrocław and period after the flood. To carry out model testing previously collected physiographic data and data regarding water levels in 1997. The test were carried out using mathematical model FIZ, that allows modeling of groundwater flow. ; For hydrotechnical engineers influence of structures altering water level on groundwater is an important issue, because it can disturb foundations of existing structures, adjacent buildings or other objects in close proximity of groundwater influence. It is worth to predict the influence of a hydrotechnical structure on groundwater.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47310

Pages:

77-92

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 11

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information