Object

Title: Cross-sector partnership as a determinant of development - the perspective of public management = Partnerstwo międzysektorowe jako determinanta rozwoju - perspektywa zarządzania publicznego

Creator:

Wyrwa, Joanna

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Abstract_pl:

Wyzwania, przed jakimi stają współczesne organizacje w obszarze zarządzania publicznego, zmuszają je do poszukiwania nowych form organizacyjnych pozwalających na budowanie przewagi konkurencyjnej. We współczesnym zarządzaniu publicznym wyraźnie zauważalne są dwie tendencje. Pierwsza to odchodzenie od powtarzalności i powielania działań oraz wykonywania instrukcji na rzecz koncentrowania się na kreatywności i efektywności w rozwiązywaniu problemów. ; Druga to tworzenie partnerskich relacji nie tylko w obrębie sektora publicznego, ale również we współdziałaniu z organizacjami z innych sektorów. Artykuł systematyzuje wiedzę dotyczącą współpracy międzysektorowej, jest przy tym próbą uporządkowania nurtów badawczych w tym obszarze. ; Artykuł powstał jako wynik przeprowadzonych badań literaturowych, mających charakter systematycznego przeglądu dostępnych źródeł - baz danych agregujących publikacje naukowe w przedmiotowym zakresie. W artykule przedstawiono zintegrowany przegląd zagadnień dotyczących współpracy międzysektorowej pozwalający ustanowić podstawę dla przyszłych badań.

Abstract:

Challenges faced by organizations in the area of public management today force them to seek new organizational forms to build a competitive advantage. In contemporary public management, two trends in particular can be observed. The first is to depart from repeatability and duplication of actions, and to follow instructions with a view to focusing on creativity and efficiency in solving problems. ; The second is to create partner relations not only within the public sector, but also in cooperation with organizations from other sectors. The article systematizes knowledge about cross-sector cooperation and is an attempt to organize research trends in this area. This paper is the result of literature research carried out in the form of systematic review of available sources - databases that aggregate scientific publications specific to this field. The article presents an integrated overview of cross-sector issues, allowing to establish the basis for future research.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57178

DOI:

10.2478/manment-2018-0009

Pages:

119-137

Source:

Management, vol. 22, no 1 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information