Object

Title: Dynamic competence in the opinion of the machinery sector experts - from theory to management practice = Kompetencje dynamiczne w opinii ekspertów sektora maszynowego - od teorii do praktyki zarządzania

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Abstract_pl:

Zasadniczym celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie: jak pojęcie kompetencji dynamicznych rozumiane jest przez przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych działających w polskim sektorze maszyn rolniczych? W warstwie teoretycznej i projektowej wykorzystana została metoda rekonstrukcji i interpretacji literatury implikująca dyskusję w grupie celowo dobranych ekspertów działających w badanym sektorze; w wyniku twórczej dyskusji wygenerowane zostały kluczowe desygnaty kompetencji dynamicznych. Na płaszczyźnie empirycznej za zasadne uznano ustalenie hierarchii ich ważności. Zadaniem celowo dobranych respondentów było dokonanie wyboru, które z zasugerowanych wymiarów kompetencji dynamicznych najbardziej oddają sens tego pojęcia.

Abstract:

The main objective of this paper is an attempt to reply to the question: how is the concept of dynamic competence understood by representatives of the manufacturing companies operating in the Polish agricultural machinery sector? Within the theoretical and design measures, a method of reconstruction and interpretation of literature implying the discussion in a group of intentionally selected experts operating in the examined sector will be used; as a result of the creative discussion, the key designates of was considered appropriate to determine the hierarchy of their importance. The task of deliberately selected respondents will be to make a choice as to which of the suggested dimensions of the dynamic competence best reflects the sense of this concept.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57171

DOI:

10.2478/manment-2018-0002

Pages:

11-30

Source:

Management, vol. 22, no 1 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information