Object

Title: Intryga w języku. O knuciu i knowaniu z perspektywy genologii lingwistycznej = Intrigue in language. On plotting and scheming from the perspective of linguistic genology

Creator:

Kalisz, Aleksandra

Date:

2022

Resource Type:

rozdział w książce

Contributor:

Kaczor, Monika - red. nauk. ; Kładoczny, Piotr - red. nauk.

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 3

Abstract_pl:

Przedmiotem niniejszego artykułu uczyniono intrygę - formę niezwykle złożoną, o przewrotnym zamiarze komunikacyjnym. Przy wykorzystaniu narzędzi genologii lingwistycznej oraz wsparciu komunikologii uchwycono specyficzną naturę tego gatunku, który będąc kolekcją swobodnie występujących struktur (konwersacji, plotki, kłamstwa czy sporu), przybiera postać skrzętnie zaprojektowanego zdarzenia komunikacyjnego. ; Jak wykazała analiza modelowej intrygi, jej przewrotność przejawia się w postawie intryganta, którego nadrzędnym celem jest nie tyle przekazywanie treści niezgodnych z "rzeczywistym myśleniem", ile produkowanie wypowiedzi w sposób nieszczery. Zasilające intrygę gatunki mowy są więc zaledwie narzędziem w rękach mniej lub bardziej świadomych uczestników tego zdarzenia, a dopiero skrywany za nimi zamiar komunikacyjny obnaża prawdziwy charakter przywoływanego gatunku.

Abstract:

An intrigue has been made the subject of this article - an extremely complex form with a perverse communicative intention. With the use of the linguistic genology tools and support of communication studies, the specific nature of this genre was captured, which as a collection of freely occurring structures (conversation, gossip, lie or dispute), takes the form of a meticulously designed communicative event. ; As the analysis of the model intrigue has shown, its perversity manifests itself in the attitude of the intriguer, whose overriding goal is not so much to convey content that is inconsistent with "real thinking" as to produce utterances in a disingenuous manner. The speech genres supplying the intrigue are thus merely a tool in the hands of the more or less conscious participants in the event, and only the communicative intention hidden behind them exposes the true nature of the genre invoked.

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 3 ; Świat opiera się na wartościach. Aksjologizowanie jest zjawiskiem powszechnym i codziennym, które spotykamy w większości sfer naszego funkcjonowania. Ludzie organizują w ten sposób przestrzeń, budują na ich podstawie relacje z innymi i oceniają wszelakie działania oraz wytwory tych działań. ; W kolejnym tomie "Prac Aksjologicznych" zagadnienia poświęcone aksjologii dotyczą kilku obszarów. W pierwszej części artykuły mają charakter ogólny i przekazują wyniki badań prowadzonych w zakresie filozofii i odniesień kulturowych. Druga część prezentowanego tomu osadza się na wartościach eksponowanych w języku i przekazach tekstowych. ; Trzecia część niniejszego tomu została poświęcona literackim ujęciom wartości. Dwie końcowe części zawierają nowe elementy w "Pracach Aksjologicznych". Pierwszy dotyczy debiutów naukowych studentów polonistyki zielonogórskiej. Z kolei w części poświęconej małym formom pisarskim zostały przedstawione studenckie prace etapowe oraz najciekawsze rozprawy uczestników Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z 2021 roku (z "Wprowadzenia do tomu").

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:69800

DOI:

click here to follow the link

Pages:

261-275

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 3

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information