Object

Title: Political rents in the European Union's agriculture = Wspólna Polityka Rolna a renty polityczne - analiza komparatywna na podstawie wybranych krajów Unii Europejskiej

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz.

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Abstract_pl:

Występowanie rent gruntowych we współczesnym rolnictwie UE potwierdza wieloletni rosnący trend cen ziemi rolniczej. Nasuwa się jednak pytanie, czy są to przede wszystkim renty różniczkowe związane z różną wydajnością gruntów rolnych, czy renty absolutne w klasycznym rozumieniu, czy też renty polityczne w ujęciu teorii wyboru publicznego? ; Cele artykułu mają przede wszystkim wymiar teoriopoznawczy. Podjęto w nim próbę weryfikacji koncepcji renty gruntowej, którą sformułowano na podstawie badań przeprowadzonych w Polsce. Tym razem jednak zakres badań obejmuje pełen przekrój struktur agrarnych UE. Według wspomnianej koncepcji źródłem współczesnej renty gruntowej jest wyższa oczekiwana produktywność kapitału w rolnictwie niż w jego otoczeniu rynkowym. ; Często tłumaczy się to zjawisko wypłacaniem rent politycznych w ramach WPR. Czy tak jest w istocie? Przeprowadzone badania odpowiadają m.in. na pytanie w jakich krajach i strukturach agrarnych ewentualna różnica wspomnianej produktywności kapitału jest największa i na ile wynika to z rent politycznych, a na ile z innych czynników?

Abstract:

Occurrence of land rents in modern agriculture of the EU is confirmed by the long-lasting upward trend in agricultural land prices. However, a question arises whether these rents are differential ones, linked with a different productivity of agricultural land, absolute ones in the classical sense, or political rents in the meaning of the public choice theory? The objectives of the article are mainly theoretical. ; The authors made an attempt at verifying the concept of land rent formulated on the basis of studies carried out in Poland. This time, the scope of research includes a cross-section of all agricultural structures of the EU. According to the above-mentioned concept, the source of a modern land rent is higher expected productivity of capital in agriculture than in its market environment. ; This phenomenon is often justified by paying political rents within the CAP. Is it really the case? The conducted research answers i.a. the question: in which countries and agricultural structures the possible difference of the abovementioned capital productivity is the biggest and to what extent it results from political rents or other factors?

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51090

DOI:

10.2478/manment-2014-0051

Pages:

191-203

Source:

Management, vol. 18, no 2 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information