Object

Title: Human development level as a modifier of education efficiency = Poziom rozwoju społecznego jako czynnik modyfikujący efektywność edukacji

Creator:

Polcyn, Jan

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Abstract_pl:

Celem pracy było wykazanie związku pomiędzy poziomem efektywności edukacji a poziomem rozwoju społecznego. Przyjęto hipotezę, że występuje związek pomiędzy wartością LHDI a efektywnością edukacji wyznaczoną metodą DEA. Analizie poddano dane charakteryzujące 60 powiatów w latach 2013-2015. Z całej zbiorowości powiatów wybrano 30 powiatów o najwyższej i taką samą liczbę powiatów o najniższej wartości lokalnego wskaźnika rozwoju społecznego (LHDI). ; Przyjęto ranking powiatów według LHDI dla 2010 roku opublikowany w Krajowym Raporcie o Rozwoju Społecznym. Dodatkowej analizie poddano związek wskaźnika efektywności edukacji z wskaźnikiem zamożności, wskaźnikiem zdrowia oraz wskaźnikiem edukacji. Dane opisujące charakterystyczne wielkości powiatów w obrębie prowadzonych analiz pozyskano z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Instytutu Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. ; Analizę efektywności metodą DEA-CRS przeprowadzono przy pomocy oprogramowania DEAFrontier. Ostatnim etapem prowadzonych analiz było przeprowadzenie jednowymiarowej i wieloczynnikowej analizy wariancji metodą ANOVA ze szczególnym zwróceniem uwagi na analizę kontrastów (kontrast prosty). Predyktorem jakościowym w tych analizach były klasy wskaźnika efektywności. Przeprowadzone analizy wykazały, że najwyższym wskaźnikiem efektywności edukacji wykazywały się powiaty o najwyższych wartościach analizowanych zmiennych charakterystycznych dla największych powiatów. Wykazana zależność jest też związana z największą wartością lokalnego wskaźnika rozwoju społecznego oraz mierników wchodzących w skład LHDI.

Abstract:

The aim of the study was to demonstrate the connection between education efficiency level and human development level. It was assumed that there is a connection between the value of Local Human Development Index (LHDI) and education efficiency established by means of the data envelopment analysis (DEA). The analysis covered data regarding 60 counties, recorded in 2013-2015. 30 counties with the highest Local Human Development Index (LHDI) and 30 counties with the lowest LHDI value were selected. ; The counties were selected based on a 2010 ranking of counties ordered according to LHDI values, published as a part of the National Report on Human Development. An additional analysis was conducted to evaluate the connection between Education Efficiency Index and the Wealth Index, Health Index and Education Index. The data on the counties used for the analyses was obtained from the Local Data Bank kept by the Main Statistical Office of Poland (GUS) and the Education Research Institute (IBE) of the Ministry of National Education. ; The efficiency analysis based on DEA-CRS was conducted with DEAFrontier software. The final stage of the analyses involved an ANOVA unidimensional analysis of variance for multiple factors, with emphasis on contrast analysis (simple contrast). The quality predictor applied in those analyses was the class of Efficiency Index. The analyses demonstrate that the highest Education Efficiency Index has been recorded in the counties that have the highest values of analysed variables characteristic of the largest counties. The identified dependency is also associated with the highest value of Local Human Development Index and the measures that make up LHDI.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57199

DOI:

10.2478/manment-2018-0030

Pages:

171-186

Source:

Management, vol. 22, no 2 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information