Object

Title: The socio-economic approach to the study of modern economic systems. Post-capitalism. Part 2 = Społeczno-ekonomiczne podejście do badań współczesnych systemów gospodarczych. Postkapitalizm. Część 2

Creator:

Akulich, Maria ; Kaźmierczyk, Jerzy

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Abstract_pl:

W artykule przeanalizowano współczesną gospodarkę i społeczeństwo, przyjmując podejście formacyjne. Podejście formacyjne opiera się na koncepcji, że dla współczesnego świata i przewidywanej przyszłości gospodarka pozostanie podstawą społeczeństwa. Zaproponowano i uzasadniono rozumienie nowoczesnego społeczeństwa jako społeczeństwa postkapitalistycznego. ; Definicja określa postkapitalizm jako stadium kapitalizmu. Ludzkość wkroczyła w swój ostatni etap, etap liberalnej demokracji i globalnego kapitalizmu. Analizowano główne cechy społeczeństwa postkapitalistycznego. We współczesnym społeczeństwie determinizm ekonomiczny w czystej postaci jest uzupełniany determinizmem informacyjnym, choć gospodarka pozostaje głównym wyznacznikiem rozwoju społecznego. ; Postkapitalizm nie jest nową koncepcją, jest raczej nowym etapem rozwoju kapitalistycznej formacji społeczno-ekonomicznej. Ważnym rozróżnieniem między kapitalizmem i postkapitalizmem jest to, że kapitalizm jest charakterystyczny dla społeczeństwa, które zajmuje się rozwojem przemysłowym i komercyjnym. Społeczeństwo osiągnęło stadium postkapitalizacyjne, kiedy przeszło przez przemysł i wkroczyło w erę informacyjną.

Abstract:

This article examines modern economy and society taking the formational approach, which is based on the concept that for the modern world and the predicted future, the economy will remain the foundation of society. An understanding of modern society as a post-capitalist society is proposed and justified. ; The definition of post-capitalism is determined as a stage of capitalism. Humankind would enter its last stage, a stage of liberal democracy and global capitalism. The major features of post-capitalistic society are examined and analyzed: economic, political, spiritual, cultural and domestic. The economic determinism in its pure form is supplemented with informational determinism in modern society, although the economy remains the primary determinant of social development. ; Post-capitalism is not a new concept but rather is a new stage in the development of a capitalist socioeconomic formation. An important distinction between capitalism and post-capitalism is that capitalism is characteristic of a society that is engaged in industrial and commercial development. A society has reached the post-capitalism stage when it has passed the industrial stage and entered the information era.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57207

DOI:

10.2478/manment-2018-0038

Pages:

299-310

Source:

Management, vol. 22, no 2 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information