Object

Title: Chatbots in marketing = Chatboty w marketingu

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Abstract_pl:

Rola technologii cyfrowych, w tym w szczególności Internet of Things (IoT) i Artificial Intelligence (AI) staje coraz bardziej kluczowym elementem zróżnicowanych interakcji pomiędzy markami i konsumentami. Homo Cyber Oeconomicus, będący jednym z potencjalnych etapów trwającej ewolucji konsumenta, żyje między procesami dehumanizacji otaczającego go świata a humanizacji technologii cyfrowych. Pozostając w ciągłym kontakcie z inteligentnymi urządzeniami, systemami i algorytmami poszukuje nowych wartości i znaczeń, stanowiących metaforę jego pragnień, obaw i zachowań. ; W efekcie digital ecosystem, będący próbą zespolenia idei humanizmu z procesami technologizacji stawia przed firmami/markami nowe wyzwania, zarówno co do jakości realizowanych interakcji z coraz bardziej cyfrowym konsumentem, jak i narzędzi wykorzystywanych w tym procesie. ; Ciekawym rozwiązaniem mogą okazać się chatboty, których spektrum potencjalnych obszarów implementacji w biznesie systematycznie chatbotów na marketing, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w procesie interakcji Human - to - Machine. Część prowadzonych rozważań ma charakter filozoficznego dyskursu nad rolą tej technologii w życiu człowieka, co stanowi punkt wyjścia do prezentacji wstępnych założeń modelu interakcji konsumenta i chatbotów (technologia cyfrowa) w aktywności marketingowej firm/marek.

Abstract:

The role of digital technologies, especially the Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI), increasingly become a key element of diverse interactions between brands and consumers. Homo Cyber Oeconomicus, one of the potential stages of ongoing consumer?s evolution, lives between processes of dehumanization of the surrounding world and humanization of digital technologies. While remaining in a constant contact with smart devices, systems and algorithms, they are looking for new values and meanings, which are a metaphor of their desires, fears and behaviors. ; As a result, the digital ecosystem, as an attempt to combine the humanism idea with technologization processes, poses new challenges to companies/brands, both concerning the quality of interactions with an increasingly digital consumer and tools used in that process. Chatbots can prove to be an interesting solution here, as their spectrum of potential areas of implementation in business systematically increases. ; The paper attempts to identify the influence of chatbots on marketing taking into account their role in Human - to - Machine interaction process. A part of these considerations is of the character of philosophical discourse on the role of that technology in human life, which is a starting point for the presentation of preliminary assumptions for a model of consumer-chatbot interaction (digital technology) in marketing activity of companies/brands.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57662

DOI:

10.2478/manment-2019-0015

Pages:

251-270

Source:

Management, vol. 23, no 1 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Edition name Date
Chatbots in marketing = Chatboty w marketingu Sep 11, 2020

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information