Obiekt

Tytuł: Attitudes of young consumers towards innovations on the food market = Postawy młodych konsumentów wobec innowacji na rynku żywności

Autor:

Barska, Anetta

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

artykuł

Tytuł publikacji grupowej:

Management, Vol. 18 (2014)

Streszczenie:

W niniejszym opracowaniu autorka prezentuje wyniki własnych badań ankietowych dotyczących postaw młodych konsumentów - zamieszkujących tereny przygraniczne Polski, Czech, Słowacji i Niemiec - wobec innowacji na rynku produktów żywnościowych. Jak zauważono, innowacyjna żywność jest pozytywnie przyjmowana przez młodych konsumentów, choć należy zauważyć, że znaczna grupa konsumentów kieruje się przyzwyczajeniem, dotyczy to szczególnie polskich i czeskich konsumentów. Proces dyfuzji innowacji na rynku żywności wśród młodych konsumentów jest uzależniony od kraju pochodzenia nabywców, płci (kobiety znacznie szybciej akceptują innowacje) natomiast nie jest determinowany wysokimi dochodami.

Abstract:

In this article, the author presents the results of her own surveys concerning attitudes of young consumers ? living in the border areas of Poland, Czech Republic, Slovakia and Germany - towards innovation on the market of food products. Innovative food is positively accepted by the young consumers, although it should be noted that large group of consumers are driven by the habits, especially Polish and Czech consumers. The process of diffusion of innovations on the food market among young consumers depends on the country they live in, gender (women considerably faster accept innovations) but is not determined by high incomes.

Wydawca:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Współtwórca:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0031

Strony:

419-431

Źródło:

Management, Vol. 18, No 1 (2014)

Jezyk:

eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji